Inleiding

1. ’t Koffieboontje is een Espressobar gevestigd aan de Oudegracht 92, 3511 AV te Utrecht. ’t Koffieboontje staat geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 62575201 (hierna: “’t Koffieboontje”).

Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn met uitsluiting van andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van, bij, met of door ‘t Koffieboontje.
2.2. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: [……………]. Deze voorwaarden liggen tevens bij ’t Koffieboontje ter inzage.
2.3. Van de bepalingen in deze Voorwaarden kan slechts expliciet en schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de bepalingen waarvan niet expliciet en schriftelijke afgeweken is onverkort van kracht blijven.

Aanbiedingen en bestellingen

3.1. Alle aanbiedingen van ’t Koffieboontje zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product.
3.2. De door ’t Koffieboontje verstrekte informatie (zoals afbeeldingen en omschrijvingen) over aanbiedingen, producten of diensten is zo nauwkeurig mogelijk, maar kan niet meer dan een algemene voorstelling van de aanbieding, het product of de dienst geven. Eventuele afwijkingen geven u dan ook niet het recht om de overeenkomst te ontbinden, behoudens en voor zover het recht van retour als aangegeven in artikel 5.1.
3.3. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ’t Koffieboontje. ’t Koffieboontje is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde (aanvullende) voorwaarden aan de overeenkomst te verbinden.
3.4. Kennelijke vergissingen of fouten in een aanbod of in de verstrekte informatie over aanbiedingen, producten of diensten binden ‘t Koffieboontje niet.

Verplichtingen van ’t Koffieboontje

4.1. ‘t Koffieboontje is gehouden om op verzoek de consumpties te verstrekken welke het op
voorraad heeft.
4.2. ’t Koffieboontje is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten te weigeren dan wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de exploitatie van haar espressobar. ’t Koffieboontje is gerechtigd onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk van de gast. De gast dient op eerste verzoek ‘t Koffieboontje te verlaten.

Prijzen en betalingen

5.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW.
5.2 Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betaling- of bestel-) voorwaarden worden gesteld.
5.3. ’t Koffieboontje behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van haar producten en diensten te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van (wettelijke)voorschriften noodzakelijk is.
5.4. Het is gasten niet toegestaan in de ruimten van ‘t Koffieboontje consumpties te nuttigen die niet door ’t Koffieboontje verstrekt zijn.

Retour en aansprakelijkheid

6.1. Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst beantwoord, heeft ‘t Koffieboontje de keuze het desbetreffende product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw product, dan wel de factuurwaarde (zoals vermeld op de kassabon) daarvan te restitueren.
6.2. ’t Koffieboontje is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in de ruimten van ’t Koffieboontje zijn meegebracht door een gast.
6.3. ‘t Koffieboontje is slechts jegens u en/of derden aansprakelijk voor enigerlei schade hoe ook genaamd en/of ontstaan met betrekking tot (de aflevering van) een product en/of (de levering van) een dienst, indien en voor zover ’t Koffieboontje daarvoor verzekerd is. Zulks is slechts anders indien er sprake is van grove schuld of opzet zijdens ’t Koffieboontje. ’t Koffieboontje is nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan de waarde van de bestelling.
6.4. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 6.2. en 6.3. is ‘t Koffieboontje nimmer
aansprakelijk voor welke schade dan ook door de gast en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van ‘t Koffieboontje. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door ‘t Koffieboontje bereide of geserveerde levensmiddelen. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat geldt die minder vergaande beperking.
6.5. ‘t Koffieboontje is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan ’t Koffieboontje houder, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van ’t Koffieboontje staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van ‘t Koffieboontje.
6.6. Indien ‘t Koffieboontje goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten in de ruimten van ‘t Koffieboontje, dan is ‘t Koffieboontje nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan, tenzij ‘t Koffieboontje opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van haar grove schuld.
6.7. De gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor ‘t Koffieboontje en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Gevonden voorwerpen

7.1. In de ruimten van ’t Koffieboontje verloren of achtergelaten voorwerpen, welke door de gast worden gevonden, dienen door deze met bekwame spoed bij het personeel van ’t Koffieboontje te worden ingeleverd.
7.2. Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij ‘t Koffieboontje heeft gemeld, verkrijgt het ‘t Koffieboontje de eigendom.
7.3. Indien ’t Koffieboontje door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. ‘t Koffieboontje is nimmer tot toezending verplicht.

Overige bepalingen

8.1. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige overeenkomst met ‘t Koffieboontje nietig en/of vernietigbaar is, zal de betreffende bepaling, onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen, komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ’t Koffieboontje vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
8.2. ’t Koffieboontje neemt uw gegevens, zoals naam, adres en e-mail adres niet op in een gegevensbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Uw gegevens zullen zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven. De wet bescherming persoonsgegevens is hierop integraal van toepassing.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met ’t Koffieboontje is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
9.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.